Download ethnic WAV files, drum loops, hip hop samples, breakbeats,multi samples for Software Samplers.

DISCOVERY DOWNLOADER
My List   Shopping Cart
HOMEABOUTHOW TODICTIONARYFAQCONTACT
NewFile RankingTOP5
 
GENRE Ethnic / World>China>Drum / Percussion
INSTRUMENT FORMAT
BPM KEY
TYPE KEYWORD
Da Tang Gu Xiao Tang Gu Da Luo Xiao Luo
Bian Zhong Feng Luo Xiang Luo Guang Bo
Nao Bo Shen Bo Xiao Bo Ban Gu
Bang Zi Shou Gu Yun Luo  
[7page(s)]   @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 b  NEXT
 Da Tang Gu_Loop_01_90@ PRICE: $2.00
LENGTH: 2sec | BPM: 90bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_02_90@ PRICE: $2.00
LENGTH: 5sec | BPM: 90bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_03_90@ PRICE: $2.00
LENGTH: 5sec | BPM: 90bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_04_100@ PRICE: $2.00
LENGTH: 4sec | BPM: 100bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_05_100@ PRICE: $2.00
LENGTH: 2sec | BPM: 100bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_06_160@ PRICE: $2.00
LENGTH: 1sec | BPM: 160bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_07_80@ PRICE: $2.00
LENGTH: 3sec | BPM: 80bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_08_80@ PRICE: $2.00
LENGTH: 3sec | BPM: 80bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_09_80@ PRICE: $2.00
LENGTH: 3sec | BPM: 80bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_10_80@ PRICE: $2.00
LENGTH: 3sec | BPM: 80bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_11_150@ PRICE: $2.00
LENGTH: 1sec | BPM: 150bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_12_130@ PRICE: $2.00
LENGTH: 3sec | BPM: 130bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_Loop_13_75@ PRICE: $2.00
LENGTH: 3sec | BPM: 75bpm | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_01@ PRICE: $2.00
LENGTH: 4sec | Mono
mDiscovery Soundn
 
 Da Tang Gu_02@ PRICE: $2.00
LENGTH: 22sec | Mono
mDiscovery Soundn
 
[7page(s)]   @1@2@3@4@5@6@7b  NEXT